logo

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./21.

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ

OROSLAVJE, A.MIHANOVIĆA 6

OIB:73676398914

 

KLASA:601-02/20-02/1

UR.BROJ:2113-04-03-20-6

Oroslavje, 30. travnja 2020.

 

                  Na temelju Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Cvrkutić i Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić Oroslavje, Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U 2020./2021. ODGOJNO OBRAZOVNU GODINU

 

1. Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje, A. Mihanovića 6

 

2.Broj slobodnih mjesta za prijam djece: 18 –upis 1. rujan  2020.

40- po završetku dogradnje i dobivanju  dozvole za rad u novouređenim prostorima dječjeg vrtića Cvrkutić  na adresi Antuna Mihanovića 6, Oroslavje

    

 

2. Zahtjev za prijem djece podnosi se od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i web stranici Vrtića, zaključno do  15.svibnja 2020. na mail adresu: ravnateljcvrkutic@gmail.com

 

3. Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

 

A)rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta        

B)  uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta

C).  dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika                osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)

D). dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka          8. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Cvrkutić ,

E). suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću Cvrkutić

 

4. Prednost pri upisu u Dječji vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Grada Oroslavja

 

5.Upisi djece u dječji vrtić realizirat će se prema prioritetima koji proizlaze iz sljedećih osnova i prema sljedećem redoslijedu:

           - dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata

           - dijete iz obitelji s troje ili više djece

           - dijete čija su oba roditelja zaposlena

           - dijete s poteškoćama u razvoju

           - dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji

           - dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgov.roditelj.skrbi

           - dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

           - dijete roditelja koji prima doplatak za djecu

 

Prednost pri upisu djece sukladno ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba za upis djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića.

 

Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrkutić Oroslavje, i na web stranici Vrtića http://cvrkutic.hr/najkasnije do  15.lipnja 2020.g.

 

Podnositelji Zahtjeva za upis imaju pravo prigovora na Odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta.

 

Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

 

Upisana djeca počinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno Ugovorom o ostvarivanju programa.

 

 

                                                                        RAVNATELJICA:

 

                                                                        Silvija Čičko